Niemand is onmisbaar!

1 Niemand is onmisbaar! Liturgiesuggesties: Gezang 479: 1, 2, 3 en 4 Psalm 111: 5 en 6 e 1 Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-18 Psalm 68: 6 e 2 Schriftle...
Author:  Anna de Jong

10 downloads 248 Views 57KB Size