támogat. c. tám. ei. ei ei. finansz. ei. ei. ei ei. ei