Medezeggenschap binnen het HBO Een lust of een last?

1 MedezeggenschapbinnenhetHBO Eenlustofeenlast? Eenkwalitatiefonderzoeknaarhetfunctionerenvan medezeggenschapbinnenhbo instellingenin Nederland Master...
Author:  Simon de Smet

66 downloads 295 Views 458KB Size