Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt

1 Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn...
Author:  Mathijs Jansen

1 downloads 98 Views 128KB Size

Recommend Documents