ZAPOJIT JE DO AKTIVIT VE PROSPCH LOKALITY VYTVÁET A REALIZOVAT PROJEKTY ZAMENÉ NA NEORGANIZOVANÉ DTI A MLÁDEŽ

1 Obanské sdružení Kuprospchu bylo registrováno , innost zaalo vyvíjet od zaátku roku Tvoí jej mladí ...
Author:  Marcela Lišková

48 downloads 215 Views 471KB Size