èesko-polská pøekladová lexikografie. Andrzej CHARCIAREK Katowice

1 Bohemistyka 2015, nr 2, ISSN Dako viæ S., 2006, Interiekcje w jêzyku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. Opis i konfrontacja, Wro...
Author:  Ludvík Novák

4 downloads 214 Views 131KB Size