SKRIPSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

1 NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK CINTA RASUL DALAM KITAB SHIMTHU D-DURAR FII AKHBAR MAULID KHAIRIL BASYAR WA MAA LAHU MIN AKHLAQ WA AUSHAAF WA SIYAR KA...
Author:  Yuliani Sasmita

9 downloads 305 Views 870KB Size

Recommend Documents