MANAGEMENT RIZIK VE STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF...

37 downloads 198 Views 3MB Size