Alfa-fetoprotein - historie a význam jeho objevu (3. èást)

1 Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Alfa-fetoprotein - hi...
Author:  Monika Bílková

140 downloads 231 Views 474KB Size