INFORMACE O OCHRAN ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

1 2 BEZPE NOSTNÍ POKYNY POZORN SI P E T TE NÁVOD K OBSLUZE. P i nedodržení pokyn hrozí riziko úrazu, poškození spot ebi e a ztráty nároku na bezplatný...
Author:  Irena Pešková

188 downloads 244 Views 2MB Size