Merenungi Firman Allah SWT:

1 èèyy øø ŸŸŸ ššš ää àà ÏÏ Merenungi Firman Allah SWT: tt tβθè t è=y yèø øs s? Ÿω $t tt tβšχθä ä9θà à)s s? [ Indonesia Indonesian zz zνï z Ï9 ] Dr. Am...
Author:  Deddy Tan

37 downloads 348 Views 211KB Size