Proã jsem nechodil do koly

1 Obyãejn kluk Dobfie vím, Ïe nejsem obyãejn desetilet kluk, i kdyï dûlám obyãejné vûc...

71 downloads 568 Views 62KB Size