Ostrovský 2006 Vážení spoluobèané, arm Zd Ostrov letos oslaví 675. výroèí jako mìsto Z obsahu: str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str

1 Vážení spoluobèané, je mou milou povinností, ale i ctí pozdravit vás v novém roce Nový rok bývá èasem, kdy se vìtšina z nás zamýšlí nad rokem minulý...

162 downloads 257 Views 4MB Size

Recommend Documents