BAB II KAJIAN TEORI. A. Tinjauan Tentang Contextual Teaching and Learning (CTL) 1. Pengertian Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

1 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Tentang Contextual Teaching and Learning (CTL) 1. Pengertian Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Pe...
Author:  Widya Setiabudi

41 downloads 371 Views 135KB Size

Recommend Documents