PENYELESAIAN VEHICLE ROUTING PROBLEM (VRP) MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA TUGAS AKHIR

1 PEYELESI VEHICLE ROUTIG PROLEM (VRP MEGGUK LGORITM GEETIK TUGS KHIR Dajukan sebaga Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sans pada Jurusa...

69 downloads 362 Views 1MB Size

Recommend Documents