Shared Services in Den Haag

1 P a g i n a 1 Shared Services in Den Haag Scriptie over de vorming van een Shared Service Center Automatisering bij de gemeente Den Haag Studie Best...
Author:  Jonas Janssens

60 downloads 244 Views 1MB Size