Aktuální nabídku test pro HTS naleznete na internetov ch stránkách Hogrefe Testcentrum na adrese

1 Hogrefe TestSystem U ivatelská p íru ka Úvod Hogrefe TestSystem (HTS) D kujeme vám, e jste se rozhodli pou ívat H...

115 downloads 163 Views 321KB Size