âeské vzdûlání a Evropa

1 âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ SDRUÎENÍ PRO V...
Author:  Marek Vaněk

16 downloads 379 Views 551KB Size